Perfect for TGIFryday! Perfect for TGIFryday!

Perfect for
TGIFryday!

Recipes

SPAM® Fries

2285 Yums

Hot Pressed Cuban SPAM®wich

738 Yums

SPAM™BO

460 Yums

Hawaiian Local’s Burger

385 Yums